اولین شعری که سرودم

    شعر  اتحاد واژه واژه‌های بی‌پناه شعر نمی‌شوند حتی واژه‌های پشت هم بی‌معنا هم شعر نمی‌شوند واژه‌های بی‌اصالت شعر نمی‌شوند واژه‌های تنها شعر نمی‌شوند شعر، اتحاد واژه‌هاست شعر، زنجیر محکم واژه‌هاست شعر واژه‌های هدفمند می‌خواهد شعر معنا می‌خواهد شعر

ادامه مطلب »