آزاد نویسی با موزیک

تصور رایجی وجود دارد که وقتی در کاری مهارت کسب می‌کنیم، انجام آن به مراتب برای ما ساده‌تر می‌شود؛ اما در مورد نوشتن اینطور نیست. در ابتدای مسیر نویسندگی ما نویسندگان جوان قلم به دست آزادانه از هر وادی سخن

ادامه مطلب »