لیلا علی قلی زاده

یک تکه از قلبش

داستانک روی زمین یک یاکریم کوچک افتاده بود. رها با ساک نان در دستش آرام به سمت یاکریم رفت. یا

ادامه مطلب »