یاد بگیرید میان زندگی و کارتان توازن ایجاد کنید.(چهل و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

یاد بگیرید میان زندگی و کارتان توازن ایجاد کنید.(چهل و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

یاد بگیرید میان زندگی و کارتان توازن ایجاد کنید.

قبل‌ترها که مکان فیزیکی کار افراد از محل زندگی‌شان جدا بود، راحت‌تر می‌توانستیم این توازن را ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید