روزسوم از چالش یادداشت نویسی

من می‌نویسم تا خود را به شگفتی وادارم. جفری هیل، شاعر اولین بار که کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد از هنریت آن کلاوسر را می خواندم، لیستی از چیزهایی که می خواستم را به توصیه نویسنده نوشتم. در لیست نوشته

ادامه مطلب »