نویسنده ی فوری

نویسنده ی فوری به دیالوگ زیر که بین پدر و پسری ردوبدل شده است توجه کنید: دختر فلانی پزشک است. پسر فلانی هم وکیل است؛ اما امان از تو خوب من هم نویسنده هستم؟ چرا هنوز یه کتاب منتشر نکردی؟

ادامه مطلب »