تصمیم پاییزی

پیرزن با قدی خمیده و بدنی نحیف در دو قدمی مرگ، زندگی را از نو آفرید. هنوز سنگفرش قرمز و نارنجی کوچه از باران روز پیش، خیس بود. برگ‌های خیس پاییزی انگار دوباره جان گرفته بودند و می‌خواستند به مبدأ

ادامه مطلب »