همزمانی رویدادها در راه هنرمند

همزمانی رویدادها در راه هنرمند

به هفته چهارم  و روز دوم رسیدم. در متن کتاب چند اصطلاح است که معنایش را نمی‌دانم. در اینترنت به قول استاد گوگل می‌کنم و به جواب می‌رسم. دوباره از اول در فرصتی که در سالن انتظار نصیبم شده است کتاب را می‌خوانم. این‌بار لذت بیشتری از کتاب می‌برم. بیشتر بخوانید