چطور می توان در ارتباطات موثر بود؟

چطور می توان در ارتباطات موثر بود؟

فصل چهارم از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی اثر نیما قربانی

بدون برداشت شخصی ام تنها به خلاصه ای با زبان ساده تر اکتفا کرده ام. امیدوارم که مفید باشد.

بیشتر بخوانید