لیلا علی قلی زاده

روزانه‌نویسی هدفمند

زهرا در گروه باهم نویسی پیام می‌دهد که می‌توانیم روزانه‌نویسی جذاب و هدفمند هم داشته باشیم. همان موقع همسایه‌ سابق‌مان

ادامه مطلب »