خداحافظی از اردیبهشت و سلامی به خرداد

امروز آخرین روز اردیبهشت است.

خوب یا بد گذشت.

بعضی روزها تاریک بود.

بعضی روزها روشن.

تاریکی ها کمتر از روشنی ها بود.

اگر بخواهم به تاریکی ها فکر کنم حجمش انقدر زیاد است که تمام روشنی ها را در برمی گیرد.

اما

من جویای نورم.

تنها نور را می بینم.

با تاریکی ها خداحافظی می کنم و با حجمی از نور به خرداد قدم می گذارم.

قطعا اردیبهشت ۱۴۰۰ دیگر تکرار نمی شود.

بدرود اردیبهشت دوست داشتنی من

و سلام قشنگترین خرداد قرن

نوشته شده توسط لیلا علی قلی زاده(توکا)