دست از مقایسه خود با دیگران بردارید.(نود و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

اگر مدام خودتان را به جای مقایسه با دیروزتان با امروز دیگران مقایسه کنید، دچار سرخوردگی می‌شوید. نقطه شروع افراد در مسیر موفقیت متفاوت است. وقتی نوشته‌های خودم را با نوشته‌های برخی از دوستان نویسنده‌ام که به مراتب از من

ادامه مطلب »