چرا مری پاپینز به خانه ما آمد؟

بازنویسی داستان مری‌پاپینز پدرم می‌خواست یک تنه جور تمام ملت را بکشد. البته نه تک و تنها بلکه با همکاری مادرم. خوب بود که مادرم هم با او هم‌رای و هم عقیده بود وگرنه زندگی‌مان مثل زندگی همسایه بغل دستی‌مان

ادامه مطلب »