روز سوم با کتاب جرات داشته باش

۷ مرداد ۱۴۰۰ مطالب این روز از روزهای دیگر کمتر بود اما تجربیات بسیار بود. عدم اعتماد به نفس تمامی عرصه های زندگی را مختل می کند. زندگی حرفه ای زندگی شخصی زناشویی ارتباط های خانوادگی روابط دوستانه در این

ادامه مطلب »