مراقب خودتان باشید(بیست و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

مراقب خودتان باشید(بیست و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

مراقب خودتان باشید.

بعد از نوشتن فصل بیست‌وهشت، به این نتیجه رسیدم که آن فصل چیزی کم دارد و بایستی بیشتر در این رابطه توضیح دهم. بیشتر بخوانید