خلاء فرهنگی باید پر شود

حواسمان باید به جوانان باشد. من به سراغ اینستاگرام نمی‌روم. چون نه فرصتش را دارم و نه اینکه حوصله بحث‌های براندازها را. اگر براندازها خودشان فکری برای بعد از براندازی داشتند، مشکلی نبود؛ اما متاسفانه هیچ فکری هم ندارند. از

ادامه مطلب »