قبل از شروع طفره رفتن از انجام کارها، گفت‌وگوی درونی با من تنبل و من زرنگتان داشته باشید.(هشتاد و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

نوشتن بخش‌هایی از این کتاب را مدام به بهانه‌های مختلف به زمانی دیگر موکول می‌کردم. می‌دانستم که محدودیت زمانی برای دستیابی به هدف ضروری است و برای به پایان رساندن کتاب زمان بندی مشخصی هم داشتم؛ امل به محض وقوع

ادامه مطلب »