نوشتن با کلمات و قالب‌های تازه

تمرین کلمه برداری گاهی برایم سخت می‌شد. کلماتی که از دل خوانده‌ها بیرون می‌کشیدم، گاهی چنان با فضای ذهنی‌ام ناآشنا بودند که ساعت‌ها به آن‌ها خیره می‌شدم. شیوه جدیدی برای عبادت پیدا کرده بودم. خیره شدن به کلماتی که به

ادامه مطلب »