فقر فرهنگی

ده دقیقه در ماشین در پرازدحام‌ترین خیابان شهرمان به انتظار نشسته بودم. از آنجا که به خودم قول داده بودم خودم را با گوشی مشغول نکنم و به رفتار آدم ها با دقت نگاه کنم تا بتوانم شخصیت‌های داستان‌هایم را

ادامه مطلب »