مانع اصلی خلاقیت چیست؟

مانع اصلی خلاقیت چیست؟

مانع اصلی خلاقیت چیست؟

وقتی خلاقیتمان با مانع روبرو می‌شود، تقصیر را به گردن بی پولی خود می اندازیم یا بدتر از آن تقصیر دیگران، دیگران را مانعی بر سر راه خلاقیت خود می دانیم غافل از اینکه مانع اصلی خلاقیت، احساس فشار، تگنا و ناتوانی است. مراقبت از خویشتن خلاقیت را به ارمغان می آورد. بیشتر بخوانید