عادت کلیدی، راه میانبری برای تغییر

عادت کلیدی، راه میانبری برای تغییر زمانی که تصمیم می‌گیریم فرد موفقی باشیم، زمانی که قصد می‌کنیم، تغییرات اساسی در زندگیمان صورت دهیم، ممکن است فهرستی بلند بالا از عادات منفی و بد خود بیابیم. عاداتی که با ترک آن‌ها

ادامه مطلب »