معرفی کتاب بوف کور

بوف کور

معرفی کتاب بوف کور

پانزده سال بیشتر نداشتم که با صادق هدایت آشنا شدم. معلم ادبیات درباره‌اش گفته بود. کنجکاو شده بودم که آثارش را بخوانم. با خاله به کتابخانه دکتر حسابی رفتیم. کتاب بوف کور را که از میانه قفسه‌های کتابخانه برداشتم، خاله‌ام که چند کلاس از زن‌های جاافتاده دیگر قوم و خویش سوادش بیشتر بود، اذعان داشت که کتاب خوبی نیست. خاصه برای نوجوان‌ها. اندیشه‌هایی دارد که منجر به تباهی می‌شود. خود صادق هدایت هم به خاطر همین افکارش خودکشی کرد. بیشتر بخوانید