روز شانزدهم با چگونه کمال گرا نباشیم.

همه اشتباهات یکسان نیستند. چرا این طور می شود؟ ما از برخی از اشتباهات به سادگی می گذریم. اما در برابر برخی اشتباهات عکس العمل وحشتناکی داریم. مثلا وقتی کار لباس شویی به اتمام رسید و متوجه شدیم تعدادی لباس

ادامه مطلب »