شخصیت پرستی

شخصیت پرستی

دخترک مشغول حفظ کردن سلام و تشهد نمازش است. معلم کلاس سومش را دوست دارد. می‌خواهد در کلاس درسش بهترین باشد. پدر می‌گوید، ما به جای پرستش خدا، اشخاص را می‌پرستیم. تا وقتی شخصی را دوست داریم، راه و روشش را دنبال می‌کنیم و بعد که آن شخص دلمان را زد به راه دیگری می‌رویم. بیشتر بخوانید