لیلا علی قلی زاده

ماشین سفید

ماشین سفیدش بود را هفته ای یک بار در روز یک شنبه از پارکینگ خانه اش واقع در کوچه ای

ادامه مطلب »