روابط تمام شده

روابط تمام شده چند روزی می شد که وسوسه ای در کنجی از ذهنم، مرا به از سرگیری یک رابطه دوستی تمام شده سوق می‌داد. با آنکه از آن دوستی صدمه زیادی خورده بودم؛ اما زمان معایب آن را از

ادامه مطلب »