ماشین تحریر و کاغذ

داستانک – تمرین رستاخیز کلمات ماشین تحریر تند و تند کلمات را به بیرون می ریخت. برخی سوخته، برخی ناقص، برخی کوچک و به ندرت شکیل و پر طمطراق. عنان اختیار از دست او خارج شده بود. کاغذ بی جهت

ادامه مطلب »