بی حوصلگی و کتابخواری

بی‌حوصلگی خوب می‌دانم همیشه اوضاع بر وفق مراد نیست. همیشه احساسات بر یک مدار نمی‌چرخد. همیشه همه‌ی برنامه‌ها پیش نمی‌رود. همیشه جسم و روان سالم نیست. همه این‌ها را خوب می‌دانم؛ اما باز به محض غلبه ملال بر روح و

ادامه مطلب »