کسب آگاهی با خواندن رمان

رمان های سرگرم کننده یا رمان های آگاه کننده برای خیلی از ما پیش می آید در اوقاتی از روز، برای استراحت، کتاب بخوانیم. از قفسه کتاب یک رمان را انتخاب می کنیم. نویسنده کتاب یا آنقدر سطحی از وقایع

ادامه مطلب »