از دل‌نوشته تا خاطره

چرا نمی‌توانم روی کارم متمرکز بمانم؟ سعی می‌کنم روی کارم تمرکز کنم؛ اما نمی‌شود. سر و ته همه نوشته‌هایم به نوعی به دلتنگی‌هام وصل می‌شود. از همان نوشته‌های مزخرفی که استاد روزی چندبار با پتک محکم می‌کوبدشان و باز هم

ادامه مطلب »