در برابر علم در هر مقامی که هستید، فروتن باشید.(دوازدهمین ایده)

در برابر علم در هر مقامی که هستید، فروتن باشید.(دوازدهمین ایده)

در برابر علم در هر مقامی که هستید، فروتن باشید.

همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد. حتی در مقام آموزگار هم که باشید، بازهم بایستی شاگردی فروتن در برابر آموزگاری بزرگ‌تر باشید. بیشتر بخوانید