در یادگیری فروتن باشید.(دوازدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

در یادگیری فروتن باشید.(دوازدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

در یادگیری فروتن باشید.

همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد. حتی در مقام آموزگار هم که باشید، بازهم بایستی شاگردی فروتن در برابر آموزگاری بزرگ‌تر باشید.
بیشتر بخوانید