رویایی در غروب آفتاب

زن همیشه در خواب هایش خودش را در خانه ای رو به دریا می دید. می توانست طلوع و غروب خورشید و انعکاس زیبای نور روی دامن امواج را نظاره گر باشد. در تمام رویاهیش همسرش کنارش بود و کودکش

ادامه مطلب »