لیلا علی قلی زاده

دارالمجانین

دارالمجانین نوشته محمد علی جمالزاده جمال‌زاده تازه از سفر فرنگ برگشته است. به دیدار دوست پدرش که کتاب‌فروش است می‌رود.

ادامه مطلب »