خودشناسی برای رسیدن به کمال

خودشناسی برای رسیدن به کمال

خودشناسی با لیلا علی قلی زاده

روز پنجم است و در آینه به تصویر خود خیره می‌شوم. آینه حرف‌های زیادی به من می‌زند. نمی‌دانم چرا مدتی بود که به آینه نگاه نمی‌کردم. انگار که از خودم می‌ترسیدم. انگار می‌ترسیدم آینه رازهای درونم را برایم بازگو کند. مدتی است به آینه نگاه می‌کنم و به خودم می‌اندیشم. امروز هم به آینه نگاه می‌کنم و می‌گویم: «تو کیستی؟»

بیشتر بخوانید