خودتان را به چالش بکشید( هشتاد و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

تا زمانی که خودتان را به چالش نکشید در کارهایتان پیشرفت نمی‌کنید. ما به صورت ناخودآگاه تمایل داریم که کاری را انجام بدهیم که از عهده آن به سادگی برآییم و هیچ دشواری برای ما نداشته باشد؛ اما تا زمانی

ادامه مطلب »