خواب‌ها منبع الهام نویسنده

جایی خوانده بودم که خواب‌هایی که در طول شب می‌بینیم برگرفته از اتفاقات و تنش‌هایی است که در طول روز تجربه می‌کنیم؛ اما گاهی خواب‌ها چنان عجیب و غریب هستند که نمی‌توانیم آن را به هیچ اتفاقی در طول روز

ادامه مطلب »