جرقه معنوی در راه هنرمند

 جرقه معنوی در راه هنرمند هنوز یک روز نگذشته است؛ اما مقاومت مثل طوفانی سهمگین جلوی روی من ایستاده است و بر در و دیوار ذهنم خودش را می‌کوبد. بهانه‌ها شروع شده است. خیلی خسته تر از آن هستم که

ادامه مطلب »