لیلا علی قلی زاده

جان مریم

از صبح دل توی دلم نبود، مرتب جلوی آینه می رفتم و قد و بالای خودم را بر انداز می

ادامه مطلب »