یاد بگیرید میان زندگی و کارتان توازن ایجاد کنید.(چهل و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

یاد بگیرید میان زندگی و کارتان توازن ایجاد کنید. زمانی که مکان فیزیکی کار افراد از محل زندگی‌شان جدا باشد، راحت‌تر می توانیم میان کار و زندگی توازن ایجاد کنیم.

ادامه مطلب »