بازیابی حس نیرومندی در مسیر راه هنرمند

بازیابی حس نیرومندی در مسیر راه هنرمند مسئله ای که در این بخش ار کتاب به آن پرداخته شده بود عدم نا آگاهی سیستم آموزشی و نحوه برخورد افراد با هنرمندان نوپا بود. آ‌ن‌ها چنان منتقدانه به کارهای اولیه دانش

ادامه مطلب »