اندر مزایای اینترنت ملی

اندر مزایای اینترنت ملی

دیروز از دست این اینترنت ملی کلی حرص خوردیم. به نظرمان دست‌هایی در کار هستند که هر طور شده ما را به خیابان بکشانند. همین دیروز بود که هوس کتاب جدید به سرمان زد و برای نتراشیدن هزینه برای جناب همسر کتاب‌هایمان را در کیسه ریختیم که ببریم کتابخانه و با کتاب جدید معاوضه کنیم. بیشتر بخوانید