از برقراری روابط جدید نترسید.(سی و هشتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 از برقراری روابط جدید نترسید. یک ایده در خصوص تشکیل یک گروه با خواسته‌های مشترک مدتی پیش در یک نشست توسعه فردی، استاد مربوطه ما را ملزم به ایجاد کانال یا گروهی خاص با هدف پروراندن مهارت‌های مدیریتی و ارتباطی

ادامه مطلب »