زبان چیست؟

زبان چیست؟ امروز چنان مشغول امور خانه بودم که زبانم جز برای چند کلام امر و نهی به چیز دیگری باز نشد.

ادامه مطلب »