اولین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر

یادگیرنده مداوم باشید.

در کودکی، عمویم برایم یک دستگاه ویدیو به همراه یک نوار آموزش زبان انگلیسی آورده بود. او کار با آن دستگاه کوچک را به من یاد داد. همان طور که می دانید، کودکان اشتیاق بسیاری برای آموختن و کشف ناشناخته ها از خود نشان می دهند. من نیز از این قائده مستثنا نبودم؛ بنابراین ساعت ها، بدون ذره ای خستگی، روبروی تلوزیون به شوق یادگیری زبان انگلیسی می نشستم و مطالب را با دست هایی کوچک، در دفتری یادداشت می کردم. بیشتر بخوانید