آرس خدای جنگ و خونریزی

آرس خدای جنگ و خونریزی

آرس خدای جنگ و خونریزی

آرس زره پوش وارد میدان نبرد می‌شود و با شور و شعف به جنگاوری می‌پردازد. او برای دستیابی به هدف و آرمانی اصیل جنگ نمی‌کند. بلکه عطشی شدید برای خونریزی دارد. هر چیز کوچکی می‌تواند او را برآشفته کند تا به جای ذهن خود، قدرت فیزیکی خود را به کار بندد. بیشتر بخوانید