لیلا علی قلی زاده

سه جمله

از دیروز به سه جمله‌ها فکر می‌کنم و در هر موقعیتی به سراغ سه جمله‌ها می‌روم، ولی این سه جمله‌ها مرا راضی نمی‌کند.

با سه جمله که نمی‌توانم تمام حسم را نشان بدهم.

دیروز که محمد درباره‌ی سفر چند روزه حرف زد، اصلن خوشحال نشدم. با اینکه چند هفته پیش خودم پیشنهاد سفر داده بودم، ولی حالا موافقت او مرا خوشحال نکرد. آیا از سفر رفتن بدم می‌آمد؟ نه مسئله این نبود. مسئله تغییر بود. در آزمون استخدامی که منتظرش بودم هم شرکت نکردم. تغییر مرا می‌ترساند.