خودافشایی فصل ششم کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی

خود افشایی خود افشایی به معنای بیان صریح و روشن افکار، احساسات و علایق در یک رابطه است. خود افشایی در یک رابطه باعث ایجاد صمیمیت و قاطعیت می‌شود. هر چه بیشتر طرفین یک رابطه دست به خود افشایی‌های صریح

ادامه مطلب »