تنها زمانی تصمیم بگیرید که مصمم هستید.(پنجاهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

یکی از مباحثی که در بحث توسعه فردی باید به آن اهمیت داد مسائلی است که منجر به بهبود و کیفیت روابطت با دیگران می‌شود. برای همین در این بخش و چند بخش آینده به جنبه‌هایی از توسعه فردی و

ادامه مطلب »