خودشناسی و پرورش عشق و عدم خشونت

خودشناسی و پرورش عشق و عدم خشونت یکی از اهداف خودشناسی پی بردن به صفات بد اخلاقی و تلاش در جهت بر طرف کردن این صفات است. یکی از صفات بد اخلاقی که در وجود هر انسانی است، خشم و

ادامه مطلب »