شرحی از روز چهارم هفته

شرحی از روز چهارم هفته

امروز روز شعر خوانی بود. کتاب آینه در آینه هوشنگ ابتهاج روی میز بود. کتاب را باز کردم و شعر زبان نگاه آمد. این شعر را اولین بار با ترانه اشارات نظر سارا نائینی شنیده بودم. چند ماه قبل از مرگ هوشنگ ابتهاج، به خواست همسرم کتاب آینه در آینه را خریدم. این شعر زیبا را که دیدم، سرمست از خواندنش شدم. بیشتر بخوانید